Sunday, 9 November 2014

"Gone with the summer"

Tim Burton

С него си отиде и лятото.

Улиците опустяха, както и сърцето ми.
Хора се виждаха рядко, както и усмивките ми.

Ветрове започнаха да духат могъщо.
Слънцето го нямаше.
И моето също.

Цветовете избледняха.
А дните все напомняха.
За нещо, което вече го няма,
оставило след себе си една голяма яма.

Листата започнаха да падат.
Сипеха се като дъжд от сълзи.
И спомените се разпадат.
Белези след белези.

Есента дойде.
А него още го нямаше.
Иглата боде.
Куклата още бленуваше.

Сезони.
Чувства.
Мечтите се изгубват в небето като балони.
Очите търсят някакви вълшебства. 
Душата се усъвършенства.
RoHe was gone with the summer.

The streets are empty now, like my heart.
People are rarely seen, like my smile.

Winds began to blow.
The sun was gone.
And mine too.

The colors faded
and the days still reminded.
For something that is gone
existed once upon.

The leaves began to fall
flowing like a rain of tears.
Memories are falling apart.
Scar after scar.

Autumn came.
But he was still missing.
The needle is the same
as if the knife kissing.
The doll still dreams.

Seasons.
Feelings.
Dreams are lost in the sky like balloons.
Eyes are searching for some miracle.
The soul needs perfection.
Ro


No comments:

Post a Comment

What do you think?